ویژگی عدسی

●● ویژگیهای عمومی عدسی و معایب آن:

● ویژگیهای عمومی یک عدسی به قرار زیر می باشد:
۱ همگنی ۲ـ شفافیت ۳ـ چگالی ۴ـ ضریب شکست ۵ ـ اشتعال نا پذیری عدسی پلاستیک توسط آزمایش مربوط

● همچنین معایب یک عدسی :
۱ حباب ۲ رگه ۳ مواد ناخالصی ۴ اطخال

پس در واقع، شیشه ی اپتیکی، شیشه ای است که علاوه بر دارا بودن ویژگیهای عمومی عدسی، فاقد هرگونه از معایب فوق باشد.
در ادامه، با توجه به توضیحات داده شده و با در نظر گرفتن اولویتها، استانداردهای توان پایه و ضخامت مرکز عدسی را مورد بررسی قرار می دهیم.

استانداردهای توان پایه و ضخامت مرکز عدسی (Base Curve and Center Thickness Standards)
در دومین بررسی، توجه نمودن به توان پایه و ضخامت مرکز یک عدسی، توصیه می شود. به طوری که در هنگام تعویض عدسی ها طبق نسخه ی جدید و یا طبق همان نمره ی قبلی ، می بایست از همان مشخصات توان پایه ی عدسی قدیمی پیروی نمود.

دقت در انتخاب توان مناسب، نسبت به نوع و توان عدسی، یکی از راهکارهای مفید جهت فراهم آوردن دید مطلوب و رعایت فاکتورهای فنی و زیبایی در ساخت عینک می باشد. (تشخیص توان پایه با اسفرومتر در صفحات بعدی توضیح داده خواهد شد.)

● ضخامت مرکز عدسی : (Center Thickness )
در بررسی های به عمل آمده، عمده ی ضایعات و شکستن عدسی ها در هنگام تراش و یا تنظیم عینک و یا زمان سرد و گرم شدن عدسی، ارتباط مستقیمی با عدم استاندارد بودن ضخامت مرکزی عدسی دارد.
(نازک بودن بیش از حد مرکز عدسی، سبب شکستن و ضخیم بودن بیش از حد مرکز عدسی ها سبب سنگینی مضاعف عدسی می گردد.)

با توجه به اینکه انتخاب عدسی مناسب، یکی از ویژگیهای مهم در ساخت یک عینک ایده آل میباشد، لذا آگاهی داشتن از مقدار استانداردهای ضخامت مرکز عدسی ها، کمک شایان توجهی در انتخاب عدسی موردنظر می نماید. جهت تعیین ضخامت مرکز عدسی، از کولیس های مخصوص استفاده می شود.